Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER FOR HOVINBAKKEN VEL

Revidert 25.3.2014 Årsmøte for 2013 i Hovinbakken Velforening

§ 1 FORMÅL

Velforeningens formål er å ivareta gjennomføringen av felles forpliktelser og interesser innen feltet, bl.a. vedlikehold og drift av interne anlegg og fellesarealer.

1.1

For øvrig oppgaver av felles trivselsmessig karakter.

1.2

Foreningen opptar til behandling enhver sak som kan tjene disse formål. Styret kan opprette de komiteer som er nødvendig for å ivareta velforeningens formål.

1.3

Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker som har interesse.

1.4

§ 2 MEDLEMSKAP

Enhver som eier bolig i Hovinbakken forplikter å være medlem og betale den kontingent og rette seg etter de beslutninger som årsmøtet fastsetter, dette gjelder også gjennomføring av forpliktelser jfr. § 1.1.

2.1

Ved fremleie er fortsatt eier av boligen medlem av Velforeningen.

2.2

§ 3 KONTINGENT OG ANDRE INNTEKTER

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten, som innbetales forskuddsvis til kasserer.

3.1

For å skaffe midler til foreningens virksomhet kan styret arrangere tilstelninger som lotteri, bingo o.l.

3.2

§ 4 KOMITEER

Styret står fritt til å opprette de komiteer de ønsker, også på forslag fra beboere. Det kan være komiteer som skal ivareta oppgaver som bare berører deler av Velforeningen, slik som vei - og dugnadskomiteer.

4.2

Disse komiteer skal ha en selvstendig økonomi, og er ansvarlig for sine disposisjoner overfor styret i Hovinbakken Vel.

4.1

Hver komité må forelegge forslag til aktiviteter for styret innen vedtatte budsjettrammer.

4.3

Komiteene plikter å orientere styret for Velforeningen om større saker som ønskes gjennomført så tidlig som mulig.

4.4

Styret har nedsatt et garasjelagsameie for de beboere som eier en andel av fellesgarasjene. Garasjesameiet skal ha en selvstendig økonomi med eget budsjett og regnskap, klart adskilt fra Velets øvrige økonomi. Styret har ikke anledning til å disponere garasjelagssameiets midler.

4.5

§ 5 FORENINGENS LEDELSE

Foreningen skal ledes av et styre som skal bestå av fem medlemmer, leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem, samt to varamedlemmer.

5.1

Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styrets medlemmer deriblant leder eller nestleder er tilstede.

5.2

Leder, eller i dens fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

5.3

Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelig administrative formål. Styret har anledning til å opprette nye budsjettposter, dog ikke mer enn kr. 5.000,- totalt pr, år.

5.5

Regnskapsåret går fra 01.01 - 31.12.

5.4

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Lovlig bekjentgjort medlemsmøter har besluttende myndighet, også i bevilgningsspørsmål. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall, og hvis det forlanges, ved skriftlig avstemming.

5.7

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen 1/4. Styret kan utsette årsmøtet dersom viktige årsaker gjør dette nødvendig. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel. Innkallelsen skal inneholde styrets årsmelding, revidert regnskap for foregående år, og innkomne forslag som skal behandles på årsmøtet.

5.8

Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, valg i henhold til § 6 og innkomne forslag.

5.6

Forslag og vedtektsendringer som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig til styret innen dato angitt av styret.

5.9

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

5.10

5.11

5.12

Det velges dirigent til å lede årsmøtet. Denne må gjerne være leder.

Årsmøtets beslutninger protokolleres og sendes samtlige medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet, eller når 1/3 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.

5.13

5.14

På medlemsmøte og årsmøte har hver husstand en stemme.

Huseiere kan møte personlig eller ved skriftlig fullmakt, la seg representere av et annet medlem av foreningen. Medlem kan dog bare møte med en fullmakt.

5.15

5.16

Styret kan etter eget ønske innkalle komiteer eller dens leder til styremøter. Disse plikter da å møte.

§ 6 VALG

Årsmøtet skal velge: leder, nestleder, 3 styremedlemmer (inkludert sekretær og kasserer), to varamedlemmer, to revisorer og valgkomité på tre medlemmer.

6.1

Leder og nestleder velges for 2 år av gangen. Det bør bestrebes at disse ikke velges samme år. Tre styremedlemmer velges for 2 år, hvorav et styremedlem er kasserer og et styremedlem er sekretær. Det bør bestrebes at kasserer og sekretær ikke velges samme år.

To revisorer velges for 2 år og to varamedlemmer velges for 1 år.

6.2

Minst et av de avgående medlemmene i styret velges inn i valg komiteen og en av disse som leder.

Valgkomiteens oppgave er å fordele vervene i styret og i valgkomiteen.

6.3

6.4 Samtlige kan gjenvelges. Ethvert medlem er pliktig til å motta valg, men kan frasi seg valg i like lang tid som han/hun har fungert.

§ 7 PARKERING OG KJØRING INNE PÅ HOVINBAKKEN VEL SITT OMRÅDE

7.1 Vi i Hovinbakken Vel ønsker et bilfritt miljø inne på velets område. Kjøring er kun tillatt i forbindelse med høyst nødvendig av- og pålessing, flytting, syketransport eller lignende.

7.2 Parkering inne på området er ikke tillatt. Alle beboere og besøkende skal parkere enten i garasjene eller på oppmerkede parkeringsplasser på utsiden av området.

7.3 Veiene inne på området er gang- og sykkelveier og Styret viser til vegtrafikklovens bestemmelser om at høyest tillatt hastighet på gangvei er gangfart, dvs. max 6km/t. 

7.4 Styret ser det som en viktig oppgave å bevare Hovinbakken som et barnevennlig og bilfritt område. Styret viser også til at dette er en skolevei og lekeplass for mange barn i området. Dette innebærer at hver og en av beboerne må pålegge seg selv såpass selvjustis, at bilbruk inne i området begrenses til det strengt nødvendige slik vedtekten tilsier. Unntak for kjøring på området gjelder for utrykningskjøretøy og distribusjon. Styret kan i spesielle enkelttilfeller gi dispensasjon til kortvarig fravik fra vedtekten. Beboer har ansvaret for at besøkende følger Hovinbakken Vel sine vedtekter. 

Hvis vedtektens pkt 7.1-7.2 ikke blir fulgt vil Styret etter skriftlig advarsel sette inn tiltak som borttauing for eiers egen regning.

7.5

Hovinbakken Vel og Garasjesameie

Nyeste kommentarer