Hovinbakken Vel og Garasjesameie

Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Hovinbakken Garasjesameie

§ 1. Formål

Hovinbakken Garasjesameie har til formål å ivareta gjennomføringen av felles forpliktelser og interesser knyttet garasjene på eiendommen Gnr. 413 Bnr. 349 i Lillestrøm Kommune, blant annet vedlikehold og drift av interne anlegg.

Forøvrig oppgaver av felles- og trivselmessig karakter.

Sameiet opptar til behandling enhver sak som kan tjene disse formål. Styret kan opprette de komiteer som er nødvendig for å ivareta sameiets formål.

Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker som har interesse.

§ 2. Medlemskap

Enhver som eier andel i fellesarealet Gnr. 413 Bnr. 349, samt garasje, plikter å være medlem.

Ved fremleie er hjemmelshaver av eiendom fortsatt medlem av sameiet.

§ 3. Økonomi

Medlemmene er solidarisk ansvarlig for sameiets økonomi. Det nevnes spesielt vedlikehold og drift av garasjer.

§ 4.  Sameiets styre

Sameiet ledes av et styre som skal bestå av tre (3) medlemmer; styreleder, styremedlem , og kasserer.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer deriblant leder er tilstede.

Styremøter ledes av leder. Styrebeslutning krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Alle saker og korrespondanse skal fremlegges styremøte. Styrets vedtak skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett over sameiets midler til alminnelig administrative formål og rett til å bevilge midler til sameiets formål, jfr. § 1, dog innenfor vedtatt handlingsplan og budsjett.

Alle utbetalinger skal være anvist av styreleder samt kasserer. Regnskapsåret går fra 1.1 – 31.12.

§ 5. Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det er nødvendig og skal gjøres kjent med minst 8 dagers varsel.

Formelt riktig innkalt medlemsmøte har beslutningsmyndighet.

Beslutninger kan fattes ved alminnelig flertall. Dersom et eller flere medlemmer krever det, holdes avtemningen skriftlig.

§ 6. Årsmøte

Sameiets øverste myndighet er årsmøte. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars. Tid og sted bestemmes av styret og varsles medlemmene med minst 14 dagers varsel.

Innkalling skal inneholde styrets årsmelding, revidert regnskap for foregående år, handlingsplan og budsjett for det kommende året og innkomne forslag til årsmøtet.

Årsmøte skal behandle følgende punkter:

Årsmelding

Regnskap

-           

Handlingsplan

-           

Budsjett

-           

Valg av styre i henhold til § 7

-           

Innkomne forslag

-           

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må fremsettes skriftlig til styret innen angitt tidspunkt. Når det gjelder forslag til endring av vedtekter innen 1. januar.

Årsmøtes beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte. Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.

Det velges dirigent til å lede årsmøte.

Årsmøtes beslutninger protokolleres og sendes samtlige medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene krever dette skriftlig.

På medlemsmøte og årsmøte har hvert medlem (husstand) en (1) stemme.

§ 7. Valg

Årsmøte skal velge:

Styrets leder

Styremedlem

-           

Kasserer

-           

Varamedlem

-           

Revisor

-           

Valgkomité på to (2) medlemmer.

Styrets leder velges for ett (1) år av gangen, styremedlemmene for to (2) år. Ved første valg velges et styremedlem for ett (1) år. Varamann og revisor velges for ett (1) år.

Styret konstituerer seg selv.

Samtlige kan gjenvelges. Ethvert medlem er pliktig til å motta valg, men kan frasi seg valg like lang tid som man har fungert.

§ 8. Ikrafttreden

Disse vedtekter er vedtatt i ekstraordinært medlemsmøte 17/9 2008, senere endret 24/6 2021, og trer i kraft umiddelbart.