Hjemmesiden til Hovinbakken Vel

Velkommen til hjemmesiden vår

VINTEREN STÅR FOR DØREN

og med den snøen, som vi i år også har engasjert en brøyter til å fjerne.

Derfor er vi nødt til å reservere to parkeringsplasser på den øvre plassen til snødeponi og evt. dytte snøen ut mot ballbanen. Det vil bli de to nederste plassene ved søppelbrønnene.

Dette for at brøyter vil spare tid mot å kjøre all snøen helt på nedsiden av den nederste plassen. Dette er også nedfelt i kontrakten med brøyter og brudd på dette vil medføre gebyrer for Vellet.

Igjen vil vi henstille til alle å holde veiene åpne for ikke å hindre snøbrøytingen.

Brøyter har gitt beskjed om at brøyting i så fall opphører ved første hinder.

Tømmerutiner av søppelcontainere

hver 14 dag på mandager.

vil tømmes på anrop. Dette fordi ROAF foreløpig ikke har fast rutine for tømming av containere for glass. 

hver torsdag

Mail:

Eventuelle spørsmål om dette må rettes til ROAF. Tlf 07623.

Der er det 2 stk avfalls stasjoner for restavfall og papir i området. Et overfor rekke 21 og et nedenfor rekke 21. Containerne som er plassert øverst har i tillegg container for glass. 

Parkering på gang- og sykkelvei!

Det skal være fremkommelig for utrykningskjøretøy, brøytebil og gående med vogn o.l. Vi har mange parkeringsplasser -  bruk dem!

Styret ser det som en viktig oppgave å bevare Hovinbakken som et barnevennlig og bilfritt område.

Veiene inne på boligområdet er gangvei og er beregnet for gående og syklende. Det er ønskelig at man begrenser kjøring inne på området til det høyst nødvendige.

Hvis man må kjøre inn på veiene viser vi til veitrafikklovens bestemmelser om at høyest tillatte fart ved kjøring på gangvei skal er gangfart, max 6 km/t.

Beboere har ansvar for at besøkende også følger disse retningslinjene.


STYRET

Informasjon om bruk av strøm i garasjene (1/11-13)

Velkommen til Hovinbakken vel

Hovinbakken Vel ble etablert i 1985, samtidig med at feltet ble ferdig utbygd. Feltet som velforeningen representerer består av 64 boenheter, fordelt på eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.

I 2008 ble det stiftet et eget garasjesameie som inkluderer de 52 garasjeeierne på feltet.

Velforeningens formål er å ivareta gjennomføringen av felles forpliktelser og interesser innen feltet, bl.a. vedlikehold og drift av interne anlegg og felleskostnader.


Hvert år, i løpet av første kvartal, avholdes årsmøte. Der har du som medlem mulighet til å fremme saker som du mener velet bør arbeide med. Ved årsmøtet velges også styre som skal ivareta medlemmenes interesser.

Vi ønsker oss alle et trygt og godt bomiljø, og at det skal se pent ut rundt oss. Velforeningens styre prøver å bidra til dette ved å gjøre en innsats i å organisere tiltak for å ta vare på våre felles områder. Dugnader avholdes vår og høst. 

Velforeningen er alle som bor i Hovinbakken, og alle har et ansvar for bomiljøet.

Hovinbakken Vel og Garasjesameie

Nyeste kommentarer