Hjemmesiden til Hovinbakken Garasjesameie

Velkommen til Hovinbakken Garasjesameie


Garasjesameiet ble opprettet i sin nåværende form i 2008.

Sameiet er nå organisatorisk helt uavhengig av Hovinbakken Vel, men medlemmene våre er medlem begge steder. Sameiet består av 52 av boenhetene i Hovinbakken.

Opprinnelig ble sameiet opprettet som en kommitè under Hovinbakken Vel i forbindelse med bygging av fellesgarasjer i 1984 - 1985. Garasjesameiet er opprettet for å ivareta de felles interresser eierne av fellesgarasjene har, at så vel vedlikehold som økonomiske forpliktelser overfor tredjepart blir ivaretatt på en forsvarlig måte for alle.

De opprinnelige garasjene ble revet i 2011 og nye garasjer var ferdig bygget i 2013. 

All aktuell informasjon rundt drift av garasjene finner du i avsnittet "Akutellt"

Informasjon om lading av elbil og ladbar hybrid finner du også i avsnittet "Aktuellt"

Nyeste kommentarer